Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Illusions and Realities at the end of the Nineteenth Century: An Attempt to   Construct a Railway Line on the Island of Syros

Χρήστος Λούκος, «Illusions and Realities at the end of the Nineteenth Century: An Attempt to Construct a Railway Line on the Island of Syros», στο: Philip Carabot (ed.), Greek Society in t he Making, 1863-1913: Realities, Symbols and Visions, Aldershot, Hampshire, Variorum, 1997, σ. 131-144.

  • Χρήστος Λούκος