Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Νέα τεκμήρια για τα τυπογραφεία και τους τυπογράφους της Ερμούπολης

Χρήστος Λούκος, «Νέα τεκμήρια για τα τυπογραφεία και τους τυπογράφους της Ερμούπολης», Πρακτικά ημερίδας στη μνήμη του τυπογράφου Χρίστου Γ. Μανουσαρίδη, εκδ. ΕΜΝΕ (Παράρτημα αρ. 18 του περιοδικού Μνήμων), Αθήνα 2013, σ. 187-218.

  • Χρήστος Λούκος