Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Γαμήλιες παροχές στη βενετοκρατούμενη Κρήτη και αλλού: μία πρώτη ανάγνωση των κρητικών προικώων εγγράφων της ύστερης βενετοκρατίας

Αγλαΐα Κάσδαγλη, Γαμήλιες παροχές στη βενετοκρατούμενη Κρήτη και αλλού: μία πρώτη ανάγνωση των κρητικών προικώων εγγράφων της ύστερης βενετοκρατίας, στο Πεπραγμένα Η’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Ηράκλειο, τ. Β1, 321-32.

  • Αγλαΐα Κάσδαγλη