Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Σαμιακών αρχαιολογικών παραλειπόμενα

Καλπαξής Θ. «Σαμιακών αρχαιολογικών παραλειπόμενα», στο Η Σάμος από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα, Τομ. Β' (1998) 287 κ. εξ.

  • Αθανάσιος Καλπαξής †