Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Archaeology and Politics: The "Greek - German" excavations at Olympia 1869-1875
ISBN: 9780754652892

Bochotis Th. Archaeology and Politics: The "Greek - German" excavations at Olympia 1869-1875. Ανακοίνωση στο συνέδριο Ancient Monuments and Modern Identities. The history of Archaeology in 19th and 20th century Greece, Cambridge 25-27.5.02