Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Δεδομένα και προβλήματα της δημογραφίας της Λευκάδας στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας

Σπύρος Ι. Ασδραχάς – Ηλίας Κολοβός, «Δεδομένα και προβλήματα της δημογραφίας της Λευκάδας στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας», Θ. Π. Κατωπόδης και Τ. Ε. Σκλαβενίτης (επιμ.), Δρόμοι και παράδρομοι της τοπικής ιστορίας. Πρακτικά ΙΕ΄ Συμποσίου Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, Λευκάδα 18-20 Αυγούστου 2010, Αθήνα: Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών 2011, σελ. 67-89.

  • Ηλίας Κολοβός