Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Introduction: the Routes of Russian icons in Greece and the Balkans

Yuliana Α. Boycheva, «Introduction: the Routes of Russian icons in Greece and the Balkans», στο Yuliana Α. Boycheva (επιμ.), Routes of Russian Icons in Greece and the Balkans (16th – 20th c.), Σεσέλ: La Pomme d’or, 2016, 11-28.

  • Γιουλιάνα Μπόιτσεβα