Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Time and Timekeeping in the Balkans. Representations and Realities

Lyberatos A. (2017), “Time and Timekeeping in the Balkans. Representations and Realities” in R. Daskalov et al. (ed.), Entangled history of the Balkans, vol. IV, Leiden: Brill, 2017, p. 257-290.

  • Ανδρέας Λυμπεράτος