Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Public Clocks and Public Time in Northern Greece from the 16th to early 20th c.

Charitatos D., “Public Clocks and Public Time in Northern Greece from the 16th to early 20th c.”, Etudes Balkaniques, 2017, LIII/ 2, p. 263-294.