Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ένα εθνικό σώμα μηχανικών στο πλαίσιο των διεθνών οικονομικών σχέσεων: η υπηρεσία των Ponts et Chaussées και η αποστολή της στην Ελλάδα (1882-1886)

Άννα Μαχαιρά, «Ένα εθνικό σώμα μηχανικών στο πλαίσιο των διεθνών οικονομικών σχέσεων: η υπηρεσία των Ponts et Chaussées και η αποστολή της στην Ελλάδα (1882-1886)» στο Στάθης Αραποστάθης, Φαίδρα Παπανελοπούλου, Τέλης Τύμπας (επιμ.), Τεχνολογία και Κοινωνία στην Ελλάδα. Μελέτες από την Ιστορία της Τεχνολογίας και τις Σπουδές Επιστήμης και Τεχνολογίας, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 2015, σ.81-102