Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
The policy of wheat self-sufficiency and its impact upon rural modernization in Greece 1928–1960

Socrates Petmezas “The policy of wheat self-sufficiency and its impact upon rural modernization in Greece 1928–1960” στο Carin Martiin, Juan Pan-Montojo και Paul Brassley (επιμ.) Agriculture in Capitalist Europe, 1945–1960 From food shortages to food surpluses, Routledge: London 2016, σελ.87-106.

  • Σωκράτης Πετμεζάς