Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Εξετάσεις των υποψηφίων για εγγραφή στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οι εξετάσεις των υποψηφίων για εγγραφή στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τουρκολογία, που διεξάγει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ, θα διενεργηθούν την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου και την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, οδός Νικ. Φωκά 130 και Μελισσηνού, Ρέθυμνο.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη του κ. Σωτήρη Δημητριάδη

Ο Τομέας Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Οθωμανικών Σπουδών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ, σας προσκαλεί στη διάλεξη του κ. Σωτήρη Δημητριάδη (School of Oriental and African Studies / University of London) με θέμα: "Η εταιρία του τραμ της Θεσσαλονίκης και άλλες επιδημίες: Μεγάλα έργα στον αστικό χώρο την ύστερη οθωμανική περίοδο". Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα διαλέξεων (αίθ. 56) του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, την Τρίτη 3 Ιουνίου 2014, στις 8.30 μμ.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο «The Economic and Social Development of the Port–Cities of the Western Black Sea Coast, Late 18th – Beginning of the 20th century»

Το ΙΜΣ/ΙΤΕ συνδιοργανώνει από τις 27 Μαίου ως την 1η Ιουνίου στην Κωνστάντσα της Ρουμανίας το Διεθνές Συνέδριο "The Economic and Social Development of the Port–Cities of the Western Black Sea Coast, Late 18th – Beginning of the 20th century", στα πλαίσια του προγράμματος ΘΑΛΗΣ: "Πόλεις-λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας. Ανάπτυξη, σύγκλιση και διασυνδέσεις με την παγκόμια οικονομία, 18ος-20ος αι." (Ιόνιο Πανεπιστήμιο με συνεργασία του ΙΜΣ/ΙΤΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το Εργαστήριο Γεωφυσικής Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ, στο πλαίσιο του έργου «Διαχρονικοί νησιωτικοί πολιτισμοί: η περίπτωση της Θηρασίας» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στην Δράση «ΘΑΛΗΣ» απευθύνει πρόσκληση σε 4-6 ενδιαφερόμενους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την συμμετοχή τους σε πρακτική άσκηση (field school).

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών από την Yuliana Boycheva

Κύκλος Διαλέξεων 2013-2014

Την Τετάρτη 26 Μαρτίου θα δοθεί διάλεξη στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών από την Yuliana Boycheva, μεταδηδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών με θέμα «Ο Ζωντανός Σταυρός. Η μεταφορά ενός εικονογραφικού θέματος από τη Δύση στη Ρωσία και τα Βαλκάνια». Η διάλεξη εντάσσεται στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων της έκθεσης: «Ομιλούσες εικόνες: Η διάδοση του θρησκευτικού πίνακα στη Ρωσία και στα Βαλκάνια, 16ος - 19ος αιώνας»

Διαβάστε περισσότερα

Evaluation results for the positions of one Post-Doc Researcher and one PhD Student – Project OTTPOL

The evaluation committee for the positions of one post-doc researcher and one PhD student for the project "OTTPOL - A history of early modern Ottoman political thought, 15th to early 19th centuries", which is implemented under the "Aristeia II" Action of the 2007-2013 Greek National Strategic Reference Framework (Operational Programme "Education and Lifelong Learning"), co-funded by the EU (European Social Fund) and national resources, examined the applications on March 7, 2014. After considering the qualifications of the applicants, the committee decided that the most suitable applicant according to the criteria of the call is Ms. Ekin Tuşalp Atıyas for the position of the post-doctoral researcher and Ms. Marina Demetriadou for the position of the PhD student.

Διαβάστε περισσότερα

Eργαστήριο Τεχνολογίες Τηλεπισκόπησης στην Πολιτιστική Κληρονομιά (RESTECH Ι)

Το πρώτο εργαστήριο Τεχνολογίες Τηλεπισκόπησης στην Πολιτιστική Κληρονομιά (RESTECH Ι) διοργανώνεται από το Εργαστήριο Γεωφυσικής-Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος (GeoSat ReSeArch) και πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Ινστιτούτο μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) στο Ρέθυμνο στις 17 έως 28 Φεβ. 2014.

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη θέσης: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής με διδακτορικό δίπλωμα στην Ιστορία, με ειδίκευση στην Οθωμανική Ιστορία ή Φιλολογία ή παρόμοιο αντικείμενο

Tο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ (Ρέθυμνο), στο πλαίσιο του έργου «Ιστορία της πρώιμης νεωτερικής οθωμανικής πολιτικής σκέψης, 15ος-πρώιμος 19ος αι. (OTTPOL)» που εντάσσεται στη Δράση Αριστεία ΙΙ (ΕΣΠΑ 2007-2013) απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για σύναψη Υποτροφίας Συνεργαζόμενου Ερευνητή, για συνολική διάρκεια μέχρι 16 μηνών (λήξη προγράμματος: Ιούλιος 2015). Απαιτείται η ειδίκευση στην οθωμανική ιστορία και η εμπειρία αρχειακής έρευνας και οθωμανικής παλαιογραφίας.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sariyannis@ims.forth.gr μέχρι τις 3 Μαρτίου 2014. Συνημμένα θα πρέπει να αποσταλούν: βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής, περιγραφή (έκτασης μίας σελίδας) της ειδίκευσης και ενός προτεινόμενου ερευνητικού σχεδίου στα γενικά πλαίσια του προγράμματος, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας ενός ή περισσότερων επιστημόνων από τους οποίους/ες μπορεί να ζητηθούν συστατικές επιστολές.

Διαβάστε περισσότερα