ΘΕΣΗ: IMS/LAB/Κ/P/PostDoc-1 Mεταδιδακτορικός (Post-Doc) Ερευνητής με Διδακτορικό δίπλωμα στην Αρχαιολογία ή Ιστορία Τέχνης με αντικείμενο την Χωρική /Αρχιτεκτονική Ανάλυση Αστικών πόλεων και οικισμών.

ΘΕΣΗ: IMS/LAB/Κ/P/PostDoc-1

Mεταδιδακτορικός (Post-Doc) Ερευνητής

με Διδακτορικό δίπλωμα στην Αρχαιολογία ή Ιστορία Τέχνης με αντικείμενο την Χωρική /Αρχιτεκτονική Ανάλυση Αστικών πόλεων και οικισμών.

Το Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΠΟΛΙΤΕΙΑ (ΠΟΛΙτισμός-ΤΕχνολογΙΑ : Νέες Τεχνολογίες στην Έρευνα, Μελέτη, Τεκμηρίωση και Πρόσβαση στην Πληροφορία Αντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Μνημείων) το οποίο υπάγεται στη δράση ΚΡΗΠΙΣ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με μεταδιδακτορικό ερευνητή/τρια στην ερευνητική ενέργεια EE2: «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος χαρτογράφησης αρχαιολογικών χώρων με έμφαση στην χρήση του χώρου».

Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής καλείται να ασχοληθεί με την διεξαγωγή γεωφυσικών διασκοπήσεων, την επεξεργασία γεωφυσικών δεδομένων και δορυφορικών εικόνων, την διόρθωση και φωτοερμηνεία των δορυφορικών εικόνων. Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής θα κληθεί να παραδώσει διαλέξεις σε διεθνή σεμινάρια που θα οργανωθούν από το ΙΜΣ-ΙΤΕ και να συμμετάσχει ενεργά σε δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας που θα πραγματοποιηθεί από το συγκεκριμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (peer reviewed) και συνέδρια. Επίσης θα πρέπει να έχει ισχυρά κίνητρα και να είναι σε θέση να συνεργάζεται εποικοδομητικά μέσα σε μία διεθνή ομάδα με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.

Διάρκεια έρευνας: 24 -26 μήνες

Απαραίτητα προσόντα:

  1. Διδακτορικό δίπλωμα στην Αρχαιολογία ή Ιστορία Τέχνης με αντικείμενο την Χωρική /Αρχιτεκτονική Ανάλυση Αστικών πόλεων και οικισμών
  2. Να έχει ένα καλό αριθμό δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά (peer reviewed publications) ή/και διεθνή συνέδρια
  3. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα εφαρμογής τηλεπισκόπησης στην αρχαιολογική έρευνα - δορυφορική τηλεπισκόπηση ή / και γεωφυσικές τεχνικές.
  4. Γνώση GIS (ArcGIS), επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων (Erdas, ENVI, etc), τοπογραφικών αποτυπώσεων με GPS.
  5. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και σε περίπτωση που είναι αλλοδαπός μία βεβαίωση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας.

Αιτήσεις στις οποίες θα αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), συνοδευόμενες από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, ηλεκτρονικό αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος και  3 ονόματα από τα οποία μπορεί να ζητηθούν συστατικές επιστολές πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2013 στη διεύθυνση asaris@ims.forth.gr ή asaris@ret.forthnet.gr