Προκήρυξη θέσης: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής με διδακτορικό δίπλωμα στην Ιστορία, με ειδίκευση στην Οθωμανική Ιστορία ή Φιλολογία ή παρόμοιο αντικείμενο

Ημερομηνία δημοσίευσης: 14 Φεβρουαρίου 2014

Λήψη αρχείου σε μορφη PDF

Το Πρόγραμμα Οθωμανικών Σπουδών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας), στο πλαίσιο του έργου «Ιστορία της πρώιμης νεωτερικής οθωμανικής πολιτικής σκέψης, 15ος-πρώιμος 19ος αι. (OTTPOL)» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για σύναψη Υποτροφίας Συνεργαζόμενου Ερευνητή, για συνολική διάρκεια μέχρι 16 μηνών (λήξη προγράμματος: Ιούλιος 2015).

Αντικείμενο εργασίας:

Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής θα διεξαγάγει πρωτογενή έρευνα σχετική με την οθωμανική πολιτική σκέψη, εστιάζοντας σε ένα επιμέρους ζήτημα το οποίο θα προσδιοριστεί ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος και τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του/της (π.χ., «φονταμενταλιστικές» τάσεις στη νομική και πολιτική σκέψη του 16ου και 17ου αι.· αυτοκρατορική ιδεολογία και χαλιφάτο· κ.ο.κ.), συνεισφέροντας στο τέλος ένα κεφάλαιο σε μια μονογραφία για την ιστορία της οθωμανικής πολιτικής σκέψης, καθώς και δύο τουλάχιστον άρθρα στα αγγλικά και/ή στα γαλλικά. Θα πρέπει επίσης να εντοπίσει και να μελετήσει αδημοσίευτα χειρόγραφα στα οθωμανικά τουρκικά. Τέλος, θα βοηθήσει στη διαχείριση του προγράμματος, στην οργάνωση ενός συμποσίου και την προετοιμασία της έκδοσης των πρακτικών του.

Έδρα: Ρέθυμνο Κρήτης, Ελλάδα

Διάρκεια υποτροφίας συνεργαζόμενου ερευνητή / αμοιβή: Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι 16 μήνες, με λήξη τον Ιούλιο του 2015 και μηνιαίο καθαρό μισθό περ. 1200 Ευρώ (συν ασφαλιστικά τέλη κλπ.) ανάλογα με την προσωπική του/της κατάσταση. Επιπλέον προβλέπονται κονδύλια για ερευνητικές αποστολές και συμμετοχή σε συνέδρια του εξωτερικού.

Απαραίτητα προσόντα:

1. Διδακτορικό δίπλωμα στην Ιστορία με ειδίκευση στην Οθωμανική Ιστορία ή Φιλολογία ή παρόμοιο αντικείμενο, κατά προτίμηση με έμφαση στην ιστορία των ιδεών· το δίπλωμα πρέπει να έχει αποκτηθεί τα τελευταία δύο χρόνια.

2. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ή εμπειρία σε αρχειακή έρευνα, με έμφαση στη μελέτη χειρογράφων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση των Τουρκικών και των Αγγλικών, ενώ επιθυμητή είναι και η γνώση άλλων γλωσσών (Γαλλικά, Γερμανικά).

3. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και/ή διεθνή συνέδρια.

4.      Πολύ καλή γνώση οθωμανικής παλαιογραφίας. Επιθυμητή και η γνώση άλλων ανατολικών γλωσσών (αραβικά, περσικά). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν αποδεδειγμένα να γράψουν με ευχέρεια στα αγγλικά.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά στον Κύριο Ερευνητή του προγράμματος, Μαρίνο Σαρηγιάννη, στη διεύθυνση sariyannis@ims.forth.gr μέχρι τις 3 Μαρτίου 2014. Συνημμένα θα πρέπει να αποσταλούν: βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής, περιγραφή (έκτασης μίας σελίδας) της ειδίκευσης και ενός προτεινόμενου ερευνητικού σχεδίου στα γενικά πλαίσια του προγράμματος, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας ενός ή περισσότερων επιστημόνων από τους οποίους/ες μπορεί να ζητηθούν συστατικές επιστολές.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Μαρίνο Σαρηγιάννη: sariyannis@ims.forth.gr
Πρόγραμμα Οθωμανικών Σπουδών, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ, Ρέθυμνο, τηλ. (+30) 28310 25146, 56627, Fax: (+30) 28310 25810

Αξιολόγηση Αιτήσεων

1.      Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων.

2.      Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραλειφτούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει  για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.

3.      Εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.

4.      Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι "πρόσληψης."

5.      Ο /Οι ενδιαφερόμενος/νοι που θα επιλεγεί /ούν θα ειδοποιηθούν κατ΄ ιδίαν για την αρχική αποδοχή της αίτησής του/τους και θα κληθεί/ούν να προσκομίσει/ουν  τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ( ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.

6.      Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

Συμπληρωματικά στοιχεία

Α) Οι αιτήσεις θα βαθμολογηθούν στις παρακάτω κατηγορίες

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Διδακτορικό δίπλωμα (αποκτηθέν τα τελευταία δύο χρόνια) στην Ιστορία με ειδίκευση στην Οθωμανική Ιστορία ή Φιλολογία ή παρόμοιο αντικείμενο, κατά προτίμηση με έμφαση στην ιστορία των ιδεών

30%

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και/ή διεθνή συνέδρια.

30%

Γνώση οθωμανικής παλαιογραφίας και άλλα σχετικά προσόντα

20%

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ή εμπειρία σε αρχειακή έρευνα, με έμφαση στη μελέτη χειρογράφων.

10%

Γνώση τουρκικών και αγγλικών· άλλα προσόντα

10%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

Β) Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (http://www.ims.forth.gr).

Γ) Μετά από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του ΙΜΣ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρως ή με ταχυδρομείο γραπτώς στη διεύθυνση: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Μελισσηνού & Νικηφόρου Φωκά 130, ΤΚ 74 100, Ρέθυμνο, Κρήτη.

Δ) Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με γραπτή αίτηση και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.