ΘΕΣΗ: IMS\POS\SIEMENS\PostDoc

Αρ. Πρωτ. 481

Με ΑΔΑ: 7ΩΠΤ469ΗΚΥ-ΘΣΗ

Λήψη αρχείου

Καταληκτική ημερομηνία: 25/9/2015

 

ΘΕΣΗ: IMS\POS\SIEMENS\PostDoc

Μεταδιδακτορικός ερευνητής με διδακτορικό δίπλωμα στο πεδίο της οθωμανικής ιστορίας και πολύ καλή γνώση της οθωμανικής γλώσσας και παλαιογραφίας

Το Πρόγραμμα Οθωμανικών Σπουδών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές με εξειδίκευση στην οθωμανική ιστορία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για σύναψη Υποτροφίας Συνεργαζόμενου Ερευνητή. Η χρηματοδότηση της συγκεκριμένης θέσης εντάσσεται στην Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Siemens.

Αντικείμενο Εργασιών

Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής θα διεξαγάγει πρωτογενή έρευνα σε οθωμανικές αρχειακές πηγές σχετικές με το υδάτινο περιβάλλον και τη διαχείριση υδάτινων πόρων στην Κρήτη της οθωμανικής περιόδου με έμφαση στην περιοχή του Ηρακλείου. Το αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει τον εντοπισμό, την ανάγνωση και την περιληπτική μετάφραση οθωμανικών αρχειακών πηγών, την τροφοδότηση με στοιχεία από τις οθωμανικές πηγές άλλων μελών της ομάδας του έργου αρμόδιων για την εισαγωγή δεδομένων σε βάσεις δεδομένων και θεματικούς χάρτες, καθώς και τη συνεργασία του μεταδιδακτορικού ερευνητή στην προετοιμασία επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια. Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής που θα επιλεγεί πρέπει να έχει ισχυρό κίνητρο και να είναι σε θέση να συνεργάζεται εποικοδομητικά στο πλαίσιο μιας ερευνητικής ομάδας.

 

Απαραίτητα προσόντα:

  1. Διδακτορικό δίπλωμα στην Ιστορία, ειδικότερα σε θέμα οθωμανικής ιστορίας, κατά προτίμηση σχετικό με την Κρήτη της οθωμανικής περιόδου. Tο διδακτορικό δίπλωμα πρέπει να έχει αποκτηθεί εντός της τελευταίας τριετίας.
  2. Αποδεδειγμένη πολύ καλή γνώση της οθωμανικής γλώσσας και παλαιογραφίας.
  3. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και/ή εμπειρία σε αρχειακή έρευνα. Θα συνεκτιμηθεί θετικά η εξοικείωση του ερευνητή με τις οθωμανικές αρχειακές πηγές που αφορούν την Κρήτη.
  4. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους και/ή συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια.
  5. Πολύ καλή γνώση της τουρκικής και της αγγλικής γλώσσας. Η γνώση και άλλων γλωσσών (π.χ., γαλλικά, γερμανικά) θα συνεκτιμηθεί θετικά.

Έδρα: Ρέθυμνο Κρήτης, Ελλάδα.

Διάρκεια Υποτροφίας Συνεργαζόμενου Ερευνητή / Αμοιβή: Η συγκεκριμένη Υποτροφία Συνεργαζόμενου Ερευνητή θα είναι για χρονικό διάστημα 17 ή 18 μηνών με μηνιαίο ακαθάριστο μισθό 2.000 ευρώ.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με λεπτομέρειες επικοινωνίας, αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος, σύνοψη της διατριβής τους με αναφορά στις πρωτογενείς πηγές που χρησιμοποίησαν και τη μεθοδολογία τους (έως δύο σελίδες), καθώς και δύο ονόματα επιστημόνων από τους οποίους μπορεί να ζητηθούν συστατικές επιστολές μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση anastasopoulos@uoc.gr, υπόψη Αντώνη Αναστασόπουλου, συνεργαζόμενου μέλους Δ.Ε.Π. του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών.

Εναλλακτικά οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Πρόγραμμα Οθωμανικών Σπουδών
Υπόψη Αντώνη Αναστασόπουλου
Μελισσηνού & Νικηφόρου Φωκά 130Τ.Θ. 119
74100 Ρέθυμνο
Κρήτη

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Αντώνη Αναστασόπουλο, συνεργαζόμενο μέλος Δ.Ε.Π. του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών:
Τηλ.: (+30) 28310 56627-8, Email: anastasopoulos@uoc.gr.

Αξιολόγηση Αιτήσεων

1.        Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων.

2.        Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το Ι.Τ.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.

3.        Εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.

4.        Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης».

5.        Ο/Η ενδιαφερόμενος/η που θα επιλεγεί, θα ειδοποιηθεί κατ΄ ιδίαν για την αρχική αποδοχή της αίτησής του/της και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (ή επικυρωμένα αντίγραφά τους). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί, ο/η ενδιαφερόμενος/η αποκλείεται.

6.        Το Ι.Τ.Ε. διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

Συμπληρωματικά στοιχεία

Α) Οι αιτήσεις θα βαθμολογηθούν στις παρακάτω κατηγορίες

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(μέχρι)

Διδακτορικό δίπλωμα στην Ιστορία, ειδικότερα σε θέμα οθωμανικής ιστορίας, κατά προτίμηση σχετικό με την Κρήτη της οθωμανικής περιόδου.

30%

Αποδεδειγμένη γνώση της οθωμανικής γλώσσας και παλαιογραφίας.

20%

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και/ή εμπειρία σε αρχειακή έρευνα. Θα συνεκτιμηθεί θετικά η εξοικείωση του ερευνητή με τις οθωμανικές αρχειακές πηγές που αφορούν την Κρήτη.

30%

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους και/ή συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια.

10%

Γνώση της τουρκικής και της αγγλικής γλώσσας, καθώς και άλλων γλωσσών.

10%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

Β) Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (http://www.ims.forth.gr).

Γ) Μετά από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του ΙΜΣ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρως ή με ταχυδρομείο γραπτώς στη διεύθυνση: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Μελισσηνού & Νικηφόρου Φωκά 130, Τ.Θ. 119, 74 100 Ρέθυμνο, Κρήτη.

Δ) Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με γραπτή αίτηση και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.