Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίας καθαριότητας των γραφείων του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ρέθυμνο Κρήτης»

Αρ. πρωτ. 39

Με ΑΔΑ: ΨΜ6Δ469ΗΚΥ-ΓΜΨ

 

Λήψη