Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση «Τεχνικού Πληροφορικής/Διαχειριστή Συστημάτων Η/Υ και Δικτύων»