Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

ΜΕΤΟΠΟ

Λιμενικά τοπία στο Αιγαίο (19ος-20ος αι.) στο ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ, «ΜΕΤΟΠΟ (Μεσογειακά Τοπία του Πολιτισμού: πολιτισμικά τοπία του παρελθόντος στη διαχρονία της Μεσογείου»

Η Πράξη αποσκοπεί στο να συμβάλλει στη διεπιστημονική προσέγγιση των πολιτισμικών τοπίων της Μεσογείου και της μεταβολής τους στη διαχρονία.

Επιστημονικός υπεύθυνος Μαρίνος Σαρηγιάννης

Συντονιστής ομάδας Απόστολος Δελής

Φορέας χρηματοδότησης ΥΠΕΠΘ

Η Πράξη αποσκοπεί στο να συμβάλλει στη διεπιστημονική προσέγγιση των πολιτισμικών τοπίων της Μεσογείου και της μεταβολής τους στη διαχρονία. Για το σκοπό αυτό, περιλαμβάνει μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα τα οποία υλοποιούνται κατά κύριο λόγο από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ αλλά και από άλλα Ινστιτούτα (Πληροφορικής, Υπολογιστικών Μαθηματικών) του ΙΤΕ, τα οποία μελετούν διάφορες εκφάνσεις του χώρου της ανατολικής Μεσογείου με έμφαση στην ιστορική μεταβολή: το τοπίο, με αυτή την έννοια, δεν θεωρείται ένα στατικό δίκτυο σημείων, αλλά μια διαδικασία που εξελίσσεται συνεχώς στον ιστορικό χρόνο, σε διαρκή αλληλεπίδραση με το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον, και του οποίου η χρονική διάσταση είναι εξίσου σημαντική με τη χωρική. Η Πράξη λοιπόν θα εστιάσει:

Στα πλαίσια της Πράξης, θα γίνει αρχειακή και βιβλιογραφική έρευνα, θα αναπτυχθούν ερευνητικές και ψηφιακές υποδομές και θα γίνουν παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια, με τη συμμετοχή τακτικού προσωπικού του φορέα, μεταδιδακτόρων και άλλων ερευνητών, καθώς και μεταπτυχιακών φοιτητών α΄ και β΄ κύκλου. Προϊόν της Πράξης θα είναι βιβλιογραφίες και βάσεις δεδομένων προσβάσιμες στην επιστημονική κοινότητα, μια σειρά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, μονογραφίες και εκδόσεις πηγών.

  • στον μετασχηματισμό του ανθρωπογενούς τοπίου σε περιόδους κρίσης και αλλαγής, μέσα από τη μελέτη οικιστικών και οικονομικών μεταβολών σε επιλεγμένες περιοχές του ελλαδικού χώρου
  • στη μελέτη των πολιτιστικών δικτύων, τα οποία συνιστούν τοπία σε συνεχή μεταβολή, με τα δρομολόγια των πολιτιστικών ανταλλαγών και τη μεταφορά κέντρου βάρους να βρίσκονται στο επίκεντρο
  • σε καινοτόμες προσεγγίσεις στην έννοια του τοπίου, όπως είναι τα ηχοτοπία
  • στην απεικόνιση του φυσικού και ανθρωπογενούς τοπίου και τις παραμέτρους που την καθορίζουν
  • στη χρήση νέων εργαλείων για τη μελέτη, ανάλυση και απεικόνιση του ανθρωπογενούς τοπίου.

Ερευνητική Ομάδα

Μαρίνος Σαρηγιάννης

Ερευνητής Α΄, Συντονιστής του Τομέα Οθωμανικής Ιστορίας
Curriculum vitae