Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΙ

ΕΠΑνΕΚ
Το έργο υλοποιήθηκε στα πλαίσια της «Δράσης Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» και χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

ΠΟΛΙτισμός ΤΕχνολογΙΑ: Νέες Τεχνολογίες στην Έρευνα, Μελέτη, Τεκμηρίωση και Πρόσβαση στην Πληροφορία Αντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Μνημείων II

Η πράξη ΠΟΛΙΤΕΙΑ-ΙΙ αποτελεί συνέχεια της πράξης ΠΟΛΙΤΕΙΑ (ΜΙΣ 448300) η οποία υλοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο της δράσης ΚΡΗΠΙΣ, ΕΣΠΑ 2007-2013, κατά την περίοδο 01/07/2012 – 31/12/2015. Κεντρικό αντικείμενο της πράξης αποτελεί η διεξαγωγή έρευνας για την ανάπτυξη σύγχρονων/καινοτόμων μεθόδων, τεχνικών, υλικών και εργαλείων με εφαρμογές στην ανάλυση/διάγνωση, τεκμηρίωση, μελέτη, προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικών/ιστορικών αντικειμένων, έργων τέχνης, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων.

Η πράξη ΠΟΛΙΤΕΙΑ-ΙΙ αποτελεί συνέχεια της πράξης ΠΟΛΙΤΕΙΑ (ΜΙΣ 448300) η οποία υλοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο της δράσης ΚΡΗΠΙΣ, ΕΣΠΑ 2007-2013, κατά την περίοδο 01/07/2012 – 31/12/2015. Κεντρικό αντικείμενο της πράξης αποτελεί η διεξαγωγή έρευνας για την ανάπτυξη σύγχρονων/καινοτόμων μεθόδων, τεχνικών, υλικών και εργαλείων με εφαρμογές στην ανάλυση/διάγνωση, τεκμηρίωση, μελέτη, προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικών/ιστορικών αντικειμένων, έργων τέχνης, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων.

Η Πράξη «ΠΟΛΙΤΕΙΑ-ΙΙ» εντάσσεται στο στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης του ΙΤΕ και αποτελεί μια ολοκληρωμένη διεπιστημονική προσέγγιση από έξι (6) Ινστιτούτα στην ανάπτυξη και χρήση νέων τεχνολογιών και εργαλείων στο πεδίο της Πολιτισμικής Κληρονομιάς (ΠΚ). Η πράξη ΠΟΛΙΤΕΙΑ-ΙΙ θα υλοποιηθεί ως ένα ενιαίο ερευνητικό έργο, δεδομένης της συνέργειας και αλληλεπίδρασης που απαιτείται μεταξύ των ερευνητών ινστιτούτων.

Οι ερευνητικές εργασίες, που προτείνονται στο πλαίσιο της δράσης εμπίπτουν στις ακόλουθες περιοχές έρευνας και εφαρμογών:

  • Επιστήμη και τεχνολογία για την ανάλυση, ανίχνευση και επέμβαση (π.χ. μέθοδοι ανάλυσης, γεωδιασκόπησης αρχαιολογικών χώρων, καθαρισμού πινάκων με laser κ.α.)
  • Άυλο πολιτισμικό περιεχόμενο (βιβλία, αρχεία, βάσεις δεδομένων)
  • Υλικά αντικείμενα πολιτισμικής κληρονομιάς (μουσειακά αντικείμενα, μνημεία, χώροι)

Οι εργασίες αυτές δημιουργούν, βελτιώνουν, τροποποιούν, διαμοιράζουν και ανταλλάσσουν πληροφορίες και γνώσεις δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον τελευταίας κατάστασης γνώσης και πρακτικών εφαρμογών.

Ερευνητική Ομάδα

Απόστολος Σαρρής

Απόστολος Σαρρής

Καθηγητής
Έδρας «Σύλβιας Ιωάννου» στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Curriculum vitae
Ευάγγελος Αλεβίζος

Ευάγγελος Αλεβίζος

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae
Jamieson C. Donati

Jamieson C. Donati

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae
Άγγελος Χλιαουτάκης

Άγγελος Χλιαουτάκης

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae
Νίκος Σ. Παπαδόπουλος

Νίκος Σ. Παπαδόπουλος

Μηχανικός λογισμικού
Curriculum vitae