Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

MedIns

Mediterranean Insularities: Space, Landscape and Agriculture in Early Modern Cyprus and Crete

Το πρόγραμμα MedIns συγκρίνει την Κύπρο και την Κρήτη των πρώιμων νεότερων χρόνων με τα εργαλεία της χωρικής ιστορίας. Βασισμένο σε δεδομένα από τις οθωμανικές απογραφές των δύο νησιών, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) για να χαρτογραφήσει τις τάσεις της οικονομικής παραγωγής των δύο νησιών.

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αντώνης Χατζηκυριάκου

Συντονιστής Έργου: Ηλίας Κολοβός

Φορέας Χρηματοδότησης: FP7 Marie Curie Grants (Intra-European Fellowships)

 

Το πρόγραμμα MedIns συγκρίνει την Κύπρο και την Κρήτη των πρώιμων νεότερων χρόνων με τα εργαλεία της χωρικής ιστορίας. Βασισμένο σε δεδομένα από τις οθωμανικές απογραφές των δύο νησιών, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) για να χαρτογραφήσει τις τάσεις της οικονομικής παραγωγής των δύο νησιών. Με τον τρόπο αυτό, εξετάζει δύο στιγμές του αγροτικού τοπίου των δύο νησιών όπως αποτυπώνονται σε φορολογικές απογραφές, και τις εξετάζει σε σχέση με τη γεωμορφολογία, τους υδάτινους πόρους, το κλίμα και το περιβάλλον. Μέσα από αυτή την προβληματική, το πρόγραμμα αποτελεί μία απόπειρα να γίνει πιο απτή η έννοια της νησιωτικότητας εξετάζοντας τις υλικές συνθήκες στο χωρικό πλαίσιο ενός νησιού, και πιο συγκεκριμένα σε δύο κατεξοχήν Μπρωντελιανές "μικρές ηπείρους".

 

Φορές Υποδοχής: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ

https://medins.ims.forth.gr/index.php