Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

ΔΙΑΒΑΤΙΣ

ΔΙΑδραστικό Σύστημα για τη Βελτίωση στην Ανάδειξη Τουριστικών και Ιστορικών Στοιχείων

Το έργο έχει ως κύριο αντικείμενο τη δημιουργία ενός διαδραστικού πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης και προώθησης της πολιτισμικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος της νησιωτικής Ελλάδας.

Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ: 4.5 ΔΡΑΣΗ: 4.5.1 ΠΡΑΞΗ: ΣΠ-Π

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ»

"ΔΙΑΒΑΤΙΣ"

Κωδικός Έργου: Π23

Ανάδοχος: FORTHnet A.E.

ΦΟΡΕΙΣ

 1. FORTHnet Α.Ε.
 2. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
 3. FORTHcrs Α.Ε.
 4. Win Tours Α.Ε.
 5. Δήμος Κορθίου
 6. Δήμος Αρχανών
 7. Δήμος Γοργολαΐνι
 8. Δήμος Τεμένους
 9. Δήμος Ν. Καζαντζάκη
 10. Δήμος Σίφνου
 11. Δήμος Τυλίσου

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σύντομη Περιγραφή:

Το έργο έχει ως κύριο αντικείμενο τη δημιουργία ενός διαδραστικού πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης και προώθησης της πολιτισμικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος της νησιωτικής Ελλάδας. Επιδίωξη του συγκεκριμένου πληροφοριακού συστήματος αποτελεί η καταγραφή, διαχείριση και προβολή των τουριστικών, πολιτισμικών και ιστορικών χαρακτηριστικών περιοχών της Ελλάδας υποστηριζόμενο από τους υπάρχοντες μηχανισμούς προώθησης τουριστικού περιεχομένου. Το εν λόγω σύστημα θα διαμορφωθεί, με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε όλες οι πληροφορίες να απεικονίζονται με υποβοηθητική και υποστηρικτική μορφή ως προς την πληροφόρηση που αφορά την επίσκεψη, πρόσβαση και ξενάγηση σε ιστορικά μνημεία, τοπία και διαδρομές.

Η δομή του συστήματος θα βασιστεί σε μια τεχνολογικά προηγμένη βάση γνώσεων όπου θα καταγράφονται και θα αποθηκεύονται ψηφιακές πληροφορίες σχετικές με τους πολιτιστικούς και φυσικούς πόρους διάφορων περιοχών. Η συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών θα υλοποιηθεί μέσω της συνεργασίας και υποστήριξης των συμμετεχόντων δημοτικών αρχών. Στόχος είναι η συλλογή κειμένων, εικόνων και χαρτών που θα αναπαριστούν με ακρίβεια τις υπάρχουσες διαδρομές των περιοχών (πληροφορίες σχετικά με το μήκος τους, τις υψομετρικές διαφορές, τον τρόπο πρόσβασης, τη διάρκεια επίσκεψης, τυχόν προβλήματα, κ.α.), το φυσικό περιβάλλον (πετρώματα, βλάστηση κ.α.), το ανθρωπογενές περιβάλλον (μουσεία, μνημεία και ιστορικά αξιοθέατα και των χαρακτηριστικών τους), τα πολιτιστικά γεγονότα (δρώμενα και ημερομηνίες διεξαγωγής) κ.α.

Η βάση γνώσεων θα αξιοποιηθεί από τα κυριότερα σημεία της τουριστικής αλυσίδας, όπως δημοτικά γραφεία, τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικά γραφεία, συστήματα διανομής και ακτοπλοϊκά μέσα μεταφοράς. Για τον λόγο ότι σε όλα τα παραπάνω σημεία απαιτείται η ύπαρξη έγκυρων και έγκαιρων πληροφοριών, θα αναπτυχθεί ένας μηχανισμός συστηματικής ενημέρωσης και αξιολόγησης των πληροφοριών της βάσης γνώσεων. Ακόμη θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός διανομής που θα προσφέρει στα διάφορα σημεία συνεχή και απρόσκοπτη πρόσβαση στις πληροφορίες. Οι πληροφορίες, θα είναι προσβάσιμες από το διαδίκτυο και θα υποστηρίζεται η παραγωγή έντυπου υλικού, ηλεκτρονικών παρουσιάσεων και άλλων πολυμορφικών προτύπων σε δικτυακούς τόπους, φορητές συσκευές, κ.α.

Οι προς επίτευξη στόχοι στα πλαίσια του έργου εξυπηρετούν σε μεγάλο βαθμό τους στόχους του προγράμματος διότι αποβλέπουν στην ενίσχυση των παρακάτω δραστηριοτήτων:

Εστίαση της εφαρμοσμένης έρευνας για τον πολιτισμό και τον τουρισμό έντασης σε θέματα τα οποία δεν έχουν επαρκώς διερευνηθεί έως σήμερα: Τα διάφορα πληροφοριακά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί στο χώρο του τουρισμού έως τώρα στοχεύουν κυρίως στην προβολή των τουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κάθε περιοχή, κάτι όμως που δεν ισχύει για την πολιτιστική κληρονομιά και το πολιτιστικό περιβάλλον. Οι υπάρχουσες πληροφορίες για μουσεία και μνημεία τουριστικών περιοχών είναι περιορισμένες, ενώ εκείνες που αφορούν τα πολιτιστικά δρώμενα ή το φυσικό περιβάλλον είναι δυσεύρετες. Το παρόν έργο ωστόσο επιχειρεί να καλύψει το υπάρχον κενό πληροφόρησης μέσω της αναλυτικής παρουσίασης στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς σε συνδυασμό με το φυσικό περιβάλλον.

Εντατικοποίηση της εφαρμοσμένης έρευνας για τις πολιτισμικές και τουριστικές δραστηριότητες, βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής προϊόντων στο εσωτερικό των τουριστικών επιχειρήσεων: Μέσω της υλοποίησης του έργου επιδιώκεται η δημιουργία σύγχρονων εργαλείων για την ανάπτυξη νέων βελτιωμένων προϊόντων / υπηρεσιών που θα στηρίζουν τη βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών. Τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν θα δώσουν στις τουριστικές επιχειρήσεις δυνατότητα πρόσβασης σε αναλυτικές πληροφορίες που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά διάφορων περιοχών καθώς και τη δυνατότητα επιλογής εκείνων των πληροφοριών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών τους συνοδευόμενες από έντυπη ή ηλεκτρονική παρουσίαση.

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και του δείκτη τεχνολογικής ικανότητας των φορέων της τοπική αυτοδιοίκησης και των φορέων του ιδιωτικού τομέα: Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας όλων των συμμετεχόντων φορέων και στην αύξηση των εξαγωγών του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και τουριστικού προϊόντος. Τα πολιτισμικά, οικιστικά και περιβαλλοντικά στοιχεία των ελληνικών νησιών (καθώς και η ποικιλομορφία τους) παραμένουν στην αφάνεια λόγω έλλειψης των κατάλληλων μηχανισμών προβολής και προώθησης. Το έργο σκοπεύει να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν την καταγραφή της πολιτισμικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος κάθε περιοχής σε μορφή ψηφιακής πληροφορίας και συνάμα την προβολής τους. Μέσω της υλοποίησης του έργου θα επιτευχθεί η διείσδυση σημασιολογικού ιστού και τεχνολογιών RDF (Resource Description Frame) στις εμπορικές δραστηριότητες της βιομηχανίας των πληροφοριών. Τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου πρόκειται να εφοδιάσουν επιχειρήσεις και οργανισμούς με τα κατάλληλα μέσα για την αύξηση της ανταγωνιστικής του δραστηριότητας.

Ανάπτυξη νέων καινοτομικών διαδικασιών, τεχνικών και προϊόντων: Η εκπόνηση του έργου θα βασιστεί σε υψηλή συγκλίνουσα τεχνολογία από τους κλάδους της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Το έργο αποβλέπει στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών, οι οποίες έχουν δοκιμασθεί επιτυχώς σε άλλους παραγωγικούς κλάδους, με στόχο τη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής για περαιτέρω ανάπτυξη και επίδειξη καινοτομικών μεθοδολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών τεκμηριώνοντας την τεχνική και οικονομική βιωσιμότητα τους. Επακόλουθο θα αποτελέσει η αξιοποίηση των δυνατοτήτων ενός "ψηφιακού περιβάλλοντος" το οποίο θα εξασφαλίσει ακριβή και πλήρη πληροφόρηση για τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον της νησιώτικης Ελλάδας, και παράλληλα καινοτόμες διαδικασίες διανομής της πληροφόρησης. Το σύστημα θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει σε κάθε φορέα τη δυνατότητα επιλογής του πλήθους και του είδους των πληροφοριών καθώς και του τρόπου διανομής των πληροφοριών, απόρροια των οποίων θα είναι η δυνατότητα αναπαράστασης των επιλεγμένων πληροφοριών σε έντυπη (π.χ. διαφημιστικό φυλλάδιο, οδηγό, κ.α.) ή ηλεκτρονική μορφή (π.χ. ιστοσελίδα, οθόνη τοίχου, info kiosk κ.α.)