Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

ΓΕΩΔΙΑΜΕΤΡΙΣ

Ολοκληρωμένες Τεχνολογίες Γεωπληροφορικής για την Διαχρονική Παρακολούθηση της Ρύπανσης των Εδάφων από τη Διάθεση Απόβλητων Ελαιοτριβείων - ΓΕΩΔΙΑΜΕΤΡΙΣ

The aim of this research proposal is the integrated and combined application of geoinformatics methods in order to study and understand the mechanisms of environmental degradation by the disposal of olive-oil mills wastes and to identify a strategic framework for tackling this problem.

Η παραγωγή ελαιολάδου αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες στη ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου με την ετήσια παραγωγή να ξεπερνά τους 2.600x103 τόνους, και την Ελλάδα να κατέχει την τρίτη θέση παγκοσμίως μετά την Ισπανία και την Ιταλία. Οι ευεργετικές ιδιότητες του ελαιολάδου στην ανθρώπινη υγεία είναι γνωστές από την αρχαιότητα. Ωστόσο οι τεχνικές παραγωγής του μπορούν να προκαλέσουν σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα επειδή κατά την κατεργασία του ελαιοκάρπου, παράλληλα με το ελαιόλαδο, παράγεται και μία σειρά παραπροϊόντων όπως ο ελαιοπυρήνας, τα ελαιόφυλλα και μια σημαντική σε όγκο και οργανικό φορτίο ποσότητα υγρών αποβλήτων. Οι μέθοδοι της γεω-πληροφορικής συμπεριλαμβανομένων των γεωφυσικών διασκοπήσεων και της δορυφορικής τηλεπισκόπησης, βρίσκουν εφαρμογή στην επίλυση διαφόρων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η ανάλυση των δορυφορικών εικόνων και η χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών παρέχουν ικανοποιητική χωρική ανάλυση σε διάφορες κλίμακες. Στόχος της συγκεκριμένης ερευνητικής πρότασης είναι η ολοκληρωμένη και συνδυαστική εφαρμογή των μεθόδων γεω-πληροφορικής με σκοπό τη μελέτη και κατανόηση των μηχανισμών περιβαλλοντικής υποβάθμισης από την διάθεση αποβλήτων των ελαιοτριβείων και τον καθορισμό ενός στρατηγικού πλαισίου για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι του προγράμματος είναι οι παρακάτω

  1. Να πραγματοποιηθεί αρχικά καταγραφή του συνόλου των ελαιοτριβείων που βρίσκονται σε λειτουργία στην Κρήτη και να καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων.
  2. Να διερευνηθεί η δυνατότητα εντοπισμού περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων μέσω της επεξεργασίας και ανάλυσης δορυφορικών εικόνων διαφορετικής χωρικής ανάλυσης και φασματικής μπάντας.
  3. Να πραγματοποιηθούν περιοδικές φυσικοχημικές αναλύσεις δειγμάτων εδάφους και νερού για τον καθορισμό των φυσικοχημικών παραμέτρων του υπεδάφους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την περιβαλλοντική αξιολόγηση του υπεδάφους.
  4. Να πραγματοποιηθούν περιοδικές γεωφυσικές διασκοπήσεις (εφαρμόζοντας συνδυαστικές τεχνικές (ηλεκτρική τομογραφία, μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, γεωραντάρ, επαγώμενη πόλωση, φυσικό δυναμικό), για την διαχρονική παρακολούθηση διαφορετικών φυσικών χαρακτηριστικών του υπεδάφους.
  5. Να εξεταστεί η δυνατότητα διατύπωσης ποιοτικών και ποσοτικών σχέσεων συσχέτισης μεταξύ των παραμέτρων των γεωχημικών αναλύσεων και των παραμέτρων που δύναται να υπολογιστούν μέσω των μεθόδων γεωφυσικής διασκόπησης.
  6. Να δημιουργηθεί ένα αυτοματοποιημένο και ολοκληρωμένο σύστημα εντοπισμού και παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων γύρω από τις περιοχές διάθεσης των αποβλήτων των ελαιοτριβείων.
  7. Να γίνει ανάλυση και εκτίμηση της επικινδυνότητας (Risk Assessment modeling) μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και να προταθούν λύσεις για την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
  8. Η διάχυση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής προσπάθειας με παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια και την συγγραφή επιστημονικών εργασιών.

Tο έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 με ποσοστό 100%.

Σελίδα του έργου:

geodiametris.ims.forth.gr