Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ιδεολογικές εκφάνσεις των τυραννοκτονικών τραγωδιών πριν και μετά τον αγώνα της Ανεξαρτησίας

Ιδεολογικές εκφάνσεις των τυραννοκτονικών τραγωδιών πριν και μετά τον αγώνα της Ανεξαρτησίας

Κωνσταντίνα Γεωργιάδη, «Ιδεολογικές εκφάνσεις των τυραννοκτονικών τραγωδιών πριν και μετά τον αγώνα της Ανεξαρτησίας», στο: Α. Αλτουβά, Κ. Διαμαντάκου (επιμ.), Θέατρο και Δημοκρατία. Με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Πρακτικά Ε΄ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ, τόμ. Α΄,  Αθήνα, 2018, 267-273.

  • Κωνσταντίνα Γεωργιάδη