Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ιεροδικείο Ηρακλείου, Δεύτερος Κώδικας (1661-1665 και 1670-1671) [Candia Court: Second Register (1661-1665 and 1670-1671)]