Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Tâshkubrî’zâdah, Ahmad ibn Mustafa