Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Osmanli Siyaset ve Tarihyazımı Literatüründe İsyankâr Ahali” [The revolting crowd in Ottoman political and historiographical literature]