Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Εικόνες των αρχαίων Ελλήνων στις οθωμανικές γραμματειακές πηγές πριν από τον 19ο αιώνα [Images of ancient Greeks in Ottoman literary sources before the nineteenth century]