Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Βεντέτες ‘υπέρ πίστεως και πατρίδος’, Ενδοχριστιανική βία και πολιτική στα Σφακιά στις παραμονές του 1821 [Blood Feuds for “Faith and Fatherland?” Intra-Christian Violence and Politics in Sphakia on the Eve of the 1821 Revolution]
ISBN: 978-960-7089-29-8