Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Το 1821 στην Κρήτη και η σημασία των οθωμανικών πηγών [The 1821 Greek War of Independence in Crete and the Importance of Ottoman Sources]