Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Οι Στενιές στα τέλη του 17ου αιώνα