Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Μία ἀριστοτελικὴ θεώρηση τῆς σχέσεως ἠθικῆς καὶ οἰκονομίας