Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Integrating multivariate (Geodetector) and bivariate (iv) statistics for hybrid landslide susceptibility modeling: A case of the vicinity of Pinios artificial lake, Ilia, Greece

Integrating multivariate (Geodetector) and bivariate (iv) statistics for hybrid landslide susceptibility modeling: A case of the vicinity of Pinios artificial lake, Ilia, Greece

Considering all the above, the present study aimed to assess the LS and create a reliable map of a wetland in northwestern Peloponnese. Therefore, a hybrid LS modeling is proposed based on the integration of two different statistical models, the multivariate GeoDetector and bivariate IV

  • Νίκος Παπαδόπουλος
  • Νάσος Αργυρίου
  • Δημήτριος Αλεξάκης
  • Χρήστος Πολυκρέτης
https://doi.org/10.3390/land10090973