Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Within the Straits: Tangeri, gli inglesi e il Mediterraneo occidentale nella seconda metà del XVII secolo