Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Επιθεώρηση Τέχνης. Τεχνοκριτικά κείμενα 1953 – 1986

Επιθεώρηση Τέχνης. Τεχνοκριτικά κείμενα 1953 – 1986