Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η διαμάχη για την ‘καθαρή τέχνη’