Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Από τη Λότζια του Χάνδακα στο Δημαρχείο Ηρακλείου