Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η τυραννία του αρχαιοελληνικού μεγαλείου