Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Καταστροφές μνημείων, χάριν συμφερόντων των ζώντων