Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Δεδομένα και προβλήματα της δημογραφίας της Λευκάδας στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας