Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η Ελευθέρωση των μορφών