Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η Οθωμανική Αυτοκρατορία – Ο ελλαδικός χώρος [The Ottoman Empire and the Greek Lands]
ISBN: 978-960-214-793-1

Αντώνης Αναστασόπουλος, Ηλίας Κολοβός και Μαρίνος Σαρηγιάννης, «Η Οθωμανική Αυτοκρατορία – Ο ελλαδικός χώρος» στο Έρση Μπρούσκαρη (επιμ.), Η οθωμανική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Υπουργείου Πολιτισμού, Αθήνα 2008, 23-44

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης
  • Αντώνης Αναστασόπουλος
  • Ηλίας Κολοβός