Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Πότε και πώς οι Άνδριοι «επήραν το νησί της Άντρος» από τους Τούρκους

Η. Κολοβός, «Πότε και πώς οι Άνδριοι «επήραν το νησί της Άντρος» από τους Τούρκους», στο Δ. Ι. Κυρτάτας (επιμ.), Ο Δημήτρης Ι. Πολέμης και η ιστορία της Άνδρου, Καΐρειος Βιβλιοθήκη, Άνδρος 2016, 57-66.

  • Ηλίας Κολοβός