Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Διερευνώντας τη Θεσσαλική γαιοκτησία 1881-1900

Γιώργος Γάσιας, «Διερευνώντας τη Θεσσαλική γαιοκτησία 1881-1900», Μνήμων 38 (2021) (υπό έκδοση)

  • Γιώργος Γάσιας