Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Halcyon Days in Crete VΙII
Έντυπo/η Βιβλίο
ISBN: 978-960-524-455-2

Kolovos Elias (ed.), Ottoman Rural Societies and Economies. Halcyon Days in Crete VIII: A Symposium Held in Rethymno, 13-15 January 2012, Rethymno: Crete University Press, 2015.

Εκδόσεις ΙΜΣ

Κατά την τελευταία εικοσαετία οι αγρότες είναι σχεδόν παντελώς απόντες στην οθωμανολογική ιστοριογραφία. Ο τόμος αυτός έχει στόχο να τους επαναφέρει στην επικαιρότητα της οθωμανικής ιστορίας. Σε αντίθεση με τις παλαιότερες προσεγγίσεις, οι οποίες εστίαζαν στο κράτος ως τον κύριο ρυθμιστή των αγροτικών κοινωνιών, το συμπόσιο αυτό επιδίωξε να ερευνήσει τις οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις στην ύπαιθρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όχι μόνο από τη σκοπιά της κεντρικής διοίκησης, αλλά και από εκείνη των ίδιων των αγροτικών κοινωνιών. Στον παρόντα τόμο, στόχος είναι να αναδειχθούν θεματικές που δεν έχουν ακόμα ερευνηθεί ή πρέπει να αναθεωρηθούν και να ριχθεί φως στις διαφορετικές πορείες των αγροτικών οικονομιών και κοινωνιών στην αχανή επικράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Για να αγοράσετε τον τόμο, πατήστε εδώ.

  • Ηλίας Κολοβός