Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ελληνικό Ιστορικό Δράμα από το 19ο στον 20ό αιώνα
2006

Θ. Χατζηπανταζής, Ελληνικό Ιστορικό Δράμα από το 19ο στον 20ό αιώνα, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2006.