Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Εφαρμογή των γεωφυσικών μεθόδων του γεωραντάρ και της ηλεκτρικής αντίστασης στην παλαιοντολογική έρευνα για το Δεινοθήριο Γιγάντιο της Κρήτης. View file
ISBN: 3-89590-038-9

Papadopoulos, N.; Sarris, A.; Fassoulas, Ch.; Paloukakis, N., "Εφαρμογή των γεωφυσικών μεθόδων του γεωραντάρ και της ηλεκτρικής αντίστασης στην παλαιοντολογική έρευνα για το Δεινοθήριο Γιγάντιο της Κρήτης.", Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο.

Απολιθωμένα τμήματα του Δεινοθηρίου γιγάντιου (Deinotherium giganteum) εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στην Κρήτη το 2002, κατά την διάρκεια ανασκαφών που πραγματοποιή- θηκαν από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Στην περιοχή ε- ντοπισμού των παραπάνω απολιθωμάτων οργανώθηκε και πραγμα- τοποιήθηκε μία γεωφυσική έρευνα (Αύγουστος 2004 και Μάιος 2005) από το Εργαστήριο Γεωφυσικής-Δορυφορικής Τηλεπισκόπη- σης & Αρχαιοπεριβάλλοντος. Ο στόχος των γεωφυσικών διασκοπήσεων ήταν να εντοπιστούν οι πιθανές θέσεις που θα μπορούσαν να είναι θαμμένα τα μεγαλύτε- ρα κόκαλα του Δεινοθηρίου. Η συγκεκριμένη γεωφυσική έρευνα παρείχε και ένα επιπλέον κίνητρο, καθώς ήταν η πρώτη φορά που τέτοιες γεωφυσικές τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν στην Ελλάδα για τον εντοπισμό θαμμένων απολιθωμάτων προϊστορικών ζώων. Η μέθοδος του γεωραντάρ και της ηλεκτρικής αντίστασης χρη- σιμοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της πρώτης φάσης, για την διε- ρεύνηση μία περιοχής 44 τετρ. μέτρων. Επιπλέον σε ένα κάνναβο με διαστάσεις 13.5x6.5m2, ο οποίος περιελάμβανε την περιοχή που διερευνήθηκε κατά την πρώτη φάση των γεωφυσικών ερευνών, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της γεωηλεκτρικής τομογραφίας. Οι γεωφυσικές έρευνες στην περιοχή Γκέλα βοήθησαν στον ε- ντοπισμό θέσεων που θα μπορούσαν να βρίσκονται θαμμένα απολι- θώματα του Δεινοθηρίου. Το πρόγραμμα ανασκαφών του 2004 επι- βεβαίωσε κάποιες από τις προτεινόμενες θέσεις, αναδεικνύοντας τον συμπληρωματικό ρόλο που θα μπορούσαν να έχουν οι γεωφυ- σικές τεχνικές στην παλαιοντολογική έρευνα.

  • Απόστολος Σαρρής
  • Νίκος Παπαδόπουλος