Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Κώστας Δαμιανίδης

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας