Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ερευνητικά Έργα

ClimaMED

Innovative technologies for climate change mitigation by Mediterranean Agricultural Sector

LIFE17 CCM/GR/000087

Total project Budget: 2,859,783€
Total eligible project budget: 2,771,090€
European Community contribution: 1,662,654€ (60% of the eligible budget)
Beneficiaries contribution: 1,197,129€