Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ίτανος

Ερευνητική Ομάδα

Χριστίνα Τσιγωνάκη

Επίκουρη Καθηγήτρια
Curriculum vitae

Αθανάσιος Καλπαξής

Διακεκριμένο Μέλος ΙΤΕ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Curriculum vitae