Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ψηφιακή Κρήτη

Ψηφιακή Κρήτη: Μεσογειακές Πολιτισμικές Διαδρομές

Το Πρόγραμμα Τουρκικών Σπουδών συμμετείχε στο έργο της Ψηφιακής Κρήτης δημιουργώντας ένα σύστημα πολιτιστικών πληροφοριών για την Κρήτη στα χρόνια των Οθωμανών.

Το Πρόγραμμα Τουρκικών Σπουδών συμμετείχε στο έργο της Ψηφιακής Κρήτης δημιουργώντας ένα σύστημα πολιτιστικών πληροφοριών για την Κρήτη στα χρόνια των Οθωμανών.

Δείτε: http://digitalcrete.ims.forth.gr/

Ο χρήστης της παραπάνω βάσης δεδομένων μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες για την κατοίκηση στην Κρήτη κατά την οθωμανική περίοδο, δηλαδή τις πόλεις, τα χωριά και τα μετόχια της υπαίθρου του νησιού, είτε συνεχίζουν να κατοικούνται είτε έχουν εγκαταλειφθεί. Μπορεί επίσης να αναζητήσει ιστορικές πληροφορίες για τα οθωμανικά μνημεία στην Κρήτη, με την έννοια των σωζόμενων ή μη, κτιριακών καταλοίπων (νέων κατασκευών ή σε επανάχρηση) της πολιτισμικής παρουσίας της οθωμανικής εξουσίας και των μουσουλμάνων στην Κρήτη κατά την οθωμανική περίοδο. Και οι δύο αυτές βάσεις συνδέονται με αντίστοιχους άτλαντες του νησιού με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Μια τρίτη βάση δεδομένων περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις σωζόμενες στήλες που κοσμούσαν άλλοτε τους τάφους του μουσουλμανικού πληθυσμού του οθωμανικού Ρεθύμνου, από τον ύστερο 17ο αιώνα μέχρι το 1900. Τέλος, στο σύστημα έχει εισαχθεί ο κατάλογος του οθωμανικού αρχειακού υλικού που φυλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης στα Χανιά, ενώ αυτόνομα ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει τα βιβλιογραφικά στοιχεία των μελετών που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία των παραπάνω βάσεων δεδομένων.

 

Ερευνητική Ομάδα

Αντώνης Αναστασόπουλος

Αντώνης Αναστασόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Curriculum vitae
Ηλίας Κολοβός

Ηλίας Κολοβός

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Curriculum vitae